Pozvánka na valnou hromadu akcionářů ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice

Vážení akcionáři,

představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice si Vás dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti, která se koná v pátek 14. června 2024 v 16 hod. v jídelně správníá budovy společnosti na adrese Bílovecká 1162/167, Opava – Kylešovice. Těšíme se na setkání s vámi

Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice

Pozvánka na valnou hromadu

Zpráva o hospodaření společnosti

Oznámení

Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a. s Opava – Kylešovice tímto oznamuje, že v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl společností ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, IČ: 253 45 401, sídlem Bílovecká 1162/167, 747 06  Opava 6, zřízen vnitřní oznamovací systém. Osoby vykonávající práci, dobročinnou činnost odbornou praxi nebo stáž pro naši společnost mohou podat oznámení o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo dochází u společnosti. Společnost vylučuje, aby oznámení o možném protiprávním jednání byla oprávněna podat osoba, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznámení může být podáno následujícími způsoby:

 • osobně, telefonicky či písemně u příslušné osoby:
  • Pavla Neuwirthová
  • 553 704 212
  • e-mail: oznameni@zasok.cz
  • adresa pro doručování: Bílovecká 1162/167, 747 06  Opava 6
 • písemně v sídle společnosti (schránka pro oznámení je umístěna u vchodu);
 • prostřednictvím e-mailové schránky oznameni@zasok.cz
 • u Ministerstva spravedlnosti.

Společnost zavádí vnitřní oznamovací systém s účinností od 15.12.2023 vnitřní směrnicí, která je nedílnou součástí tohoto oznamení.

Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a.s. Opava – Kylešovice
příloha: směrnice.

Výplata dividendy

Vážení akcionáři
valná hromada ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice, konaná dne 23.6.2023 schválila účetní závěrku za rok 2022 včetně rozdělení zisku a výplaty dividend. Výplata probíhá bezhotovostně na účty , formulář ke sdělení čísla účtu Vám přikládáme k této zprávě. V případě, že akcionář nemá účet, nebo nám jej nesdělí, je dividenda splatná v sídle společnosti. Výplata dividendy v hotovosti bude vyplácena od 10. 7. 2023

Prohlášení k ochraně osobních údajů

Vážení obchodní partneři, vážení akcionáři

V tomto prohlášení Vám chceme přiblížit, jakým způsobem chráníme a používáme vaše osobní údaje, které nám předáváte. Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Jaké údaje shromažďujeme

ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava – Kylešovice shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro obchodní činnost s vámi.
Tyto osobní údaje zahrnují:
§ Jméno / Příjmení / Titul
§ Poštovní adresa
§ Emailová adresa
§ Telefonní číslo
§ IČO, DIČ / datum narození
§ Číslo účtu bankovního spojení.

Bezpečnost
Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Zpracování vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s obchodní činnosti a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice.
.
Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice